Hizmetlerimiz

Anasayfa Antrepo Ve Transit

Antrepo Ve Transit

Antrepo Ve Transit

Antrepo
 
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda muhafazasına imkan tanıyan bir gümrük rejimidir. Malların antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır. Ancak, gümrük idarelerince gerek görülen hallerde, mallara gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilmesi için bir süre belirlenebilir. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirilir. Gümrük idareleri tarafından işletilmeyen antrepolardaki tüm malların antrepo kayıtları işletici tarafından tutulur. Antrepo rejimine tabi tutulan mallar, gümrük idarelerinden izin alınmak şartıyla geçici olarak gümrük antreposundan çıkarılabilir.
 
Transit
 
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasıdır.
Bu tür eşyanın; Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir noktadan geçerek,
Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
Bir iç gümrük idaresinden bir iç gümrük idaresine taşınması 
Olan transit rejimi; transit beyannamesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi, CIM Taşıma Belgesi kapsamında veya posta yoluyla yapılabilmektedir.